10 Jenis Qiraat Dalam Bacaan Al Quran

Qiraat bacaan al-Quran merujuk kepada pelbagai variasi cara membaca al-Quran yang disahkan melalui periwayatan para imam qiraat. Bacaan ini penting kerana ia bukan sahaja melibatkan variasi fonetik tetapi juga penerapan hukum tajwid yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa Arab dan ilmu qiraat.

Mengapa penting untuk memahami jenis-jenis qiraat bacaan al-Quran? Dengan mengetahui dan mempelajari jenis-jenis qiraat, kita dapat mendalami tafsiran al-Quran dan memastikan bacaan yang diterima adalah tepat dan sahih. Ini penting untuk memelihara keaslian teks suci serta membaca melalui bacaan yang betul.

Ada Berapa Jenis Qiraat Dalam Bacaan Al Quran?

Terdapat sepuluh jenis qiraat yang sahih dan mutawatir dalam al-Quran. Qiraat-qiraat tersebut adalah seperti berikut:

 1. Qira’at Nafi’
 2. Qira’at Ibn Kathir
 3. Qira’at Abu ‘Amr
 4. Qira’at Ibnu ‘Amir
 5. Qira’at ‘Asim
 6. Qira’at Hamzah
 7. Qira’at al-Kisa’i
 8. Qira’at Abu Ja’far
 9. Qira’at Ya’qub
 10. Qira’at Khalaf

Kesepuluh-sepuluh qiraat ini dikenali sebagai Qira’at Sepuluh atau Al-Qira’at Al-‘Asharah, yang diterima sebagai qiraat yang sahih dan mutawatir oleh para ulama.

1. Qiraat Imam Nafi’ dari Madinah

Imam Nafi’ Al-Madani, nama penuhnya Nafi’ bin Abdurrahman bin Abi Nu’aim Al-Lathi, merupakan seorang tokoh terkemuka dalam dunia qiraat Al-Quran. Beliau dilahirkan di Isfahan dan kemudian menetap di Madinah. Beliau sangat dihormati kerana ketekunan dan kepakarannya dalam bacaan Al-Quran.

Imam Nafi’ wafat di Madinah pada tahun 199 Hijrah. Qiraatnya dikenali sebagai salah satu qiraat mutawatir yang diterima secara meluas oleh umat Islam.

Dua perawi utama yang meriwayatkan qiraat dari Imam Nafi’ ialah Qalun dan Warsh. Qalun, nama penuhnya ‘Isa bin Mina, dan Warsh, kedua-duanya terkenal kerana menyebarkan qiraat Imam Nafi’ ke seluruh dunia Islam.

Bacaan Nafi’ mempunyai ciri khas dalam sebutan dan dialek yang mencerminkan keasliannya sebagai penduduk Madinah. Perawi qiraat ini sangat berusaha untuk mengekalkan keaslian dan ketepatan bacaan, selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

2. Qiraat Imam Ibn Kathir dari Mekah

Imam Ibn Kathir al-Makki merupakan salah seorang daripada 10 imam qiraat yang terkenal. Beliau hidup pada zaman Tabi’in dan dilahirkan di Mekah pada tahun 45 Hijrah.

Ibn Kathir memiliki pengetahuan yang mendalam dalam ilmu bacaan Al-Quran. Beliau diakui sebagai pakar qiraat di kota Mekah sehingga kewafatannya pada tahun 120 Hijrah.

Riwayat qiraat beliau diteruskan oleh beberapa perawi terkenal seperti Al-Bazzi dan Qunbul. Al-Bazzi, nama sebenarnya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim Al-Bazzi, dilahirkan pada tahun 170 Hijrah dan wafat pada tahun 248 Hijrah.

Qunbul adalah seorang lagi perawi penting dalam riwayat qiraat Ibnu Kathir. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid bin Muhammad Al-Makki.

Imam Ibn Kathir menggunakan bacaan yang terkenal dengan kejelasan dan keindahan sebutan. Keistimewaan qiraatnya termasuk penekanan pada makhraj huruf dan hukum tajwid yang betul.

3. Qiraat Imam Abu Amr dari Basrah

Imam Abu Amr al-Basri adalah salah seorang imam qiraat yang terkenal dari Basrah. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 70 Hijrah menurut kebanyakan riwayat.

Beliau dikenali secara meluas kerana keilmuannya dalam bidang al-Qur’an dan qiraat. Abu Amr membaca al-Qur’an dari ramai guru, termasuk Abu Ja’far Yazid al-Qa’qa’ dan Hasan Al-Basri.

Imam Hasan Al-Basri merupakan salah satu gurunya yang terkenal, dari siapa dia mengambil banyak ilmu. Sanad qiraat Abu Amr meliputi guru-guru lain seperti Hatthan dan Abu ‘Aliyah.

Keistimewaan qiraat Abu Amr ialah perhatian kepada ketepatan bacaan dan kefasihan bahasa Arab. Kaedah pengajarannya menekankan penghafalan yang kuat dan pemahaman mendalam.

Dua perawi yang paling dikenali yang meriwayatkan qiraat Abu Amr adalah As-Susi dan Ad-Duri. Kedua-duanya menyampaikan qiraat ini dengan teliti dan amanah.

4. Qiraat Imam Ibn Amir dari Syam

Imam Ibn Amir adalah salah satu dari sepuluh imam qiraat terkenal. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin ‘Amir al-Yahsubi. Beliau berasal dari Syam dan sangat dihormati kerana keahliannya dalam ilmu qiraat.

Beliau tinggal dan mengabdikan hidupnya di Damaskus. Diketahui bahawa Imam Ibn Amir belajar qiraat dari Mughirah bin Abi Shihab.

Qiraat yang disampaikan oleh Imam Ibn Amir diiktiraf sebagai mutawatir dan sentiasa dipegang oleh ramai pengikutnya di Syam.

Riwayat dari beliau diteruskan oleh dua perawi yang terkenal, iaitu Hisham dan Ibn Zakwan. Mereka inilah yang menyebarluaskan bacaan qiraat ini kepada generasi seterusnya.

5. Qiraat Imam ‘Asim dari Kufah

Imam ‘Asim bin Abi An-Najud berasal dari Kufah dan merupakan salah seorang imam qiraat yang terkenal. Beliau wafat pada tahun 127 Hijrah. Qiraat beliau dianggap sangat asli dan dipercayai dalam tradisi bacaan Al-Quran.

Dua perawi utama yang menyampaikan qiraat dari Imam ‘Asim ialah Shu’bah dan Hafs. Shu’bah bin ‘Ayyash dan Hafs bin Sulaiman memainkan peranan penting dalam menyebarkan qiraat ini.

Qiraat Imam ‘Asim terkenal melalui riwayat Hafs. Bacaan ini diterima secara meluas dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Riwayat Hafs dianggap sebagai piawai kerana keasliannya yang terjamin sejak zaman Rasulullah SAW.

‘Asim telah menyumbang banyak dalam pembentukan aturan tajwid dan tarannum yang sehingga kini menjadi rujukan penting. Qiraat beliau membantu memelihara ketepatan bacaan Al-Quran dan memastikan kesatuannya di kalangan umat Islam.

6. Qiraat Imam Hamzah dari Kufah

Imam Hamzah az-Zayyat adalah salah seorang imam qiraat yang terkenal dari Kufah. Beliau merupakan penerus tradisi qiraat di wilayah tersebut. Imam Hamzah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di Kufah dan meninggal dunia pada tahun 156 Hijrah.

Qiraat yang diajarkan oleh Imam Hamzah mempunyai ciri khas tersendiri, termasuk dalam aspek makhraj dan tajwid. Antara ciri-ciri khusus qiraat Hamzah ialah membaca huruf “ra” dengan imalah dalam keadaan tertentu dan menyambungkan basmalah dari akhir satu surah ke awal surah berikutnya.

Imam Hamzah juga dikenali dengan kehalusan bacaannya, yang sering kali mempengaruhi cara qiraat di kalangan murid-muridnya. Dua orang perawi utama yang meriwayatkan qiraatnya ialah Khalaf dan Khallad.

Kelebihan qiraat Hamzah diakui oleh pelbagai ulama, meskipun terdapat beberapa ulama yang memberikan pandangan kritikal terhadapnya. Namun, hal ini tidak mengurangkan populariti dan penggunaan qiraat Hamzah dalam bacaan Quran di pelbagai pelosok dunia Islam.

Kaedah qiraat yang dianut Imam Hamzah juga telah mendapat tempat dalam pelbagai kitab turath dan diakui sebagai salah satu dari sepuluh qiraat mutawatir yang sahih.

Qiraat Imam Hamzah dari Kufah tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi para penghafal dan pembaca Quran, meneruskan tradisi bacaan yang telah diwarisi sejak berabad-abad lamanya.

7. Qiraat Imam Al-Kisai dari Kufah

Imam Ali Al-Kisai adalah salah seorang daripada imam qiraat terkenal dari Kufah. Beliau dilahirkan dengan nama Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai.

Imam Al-Kisai terkenal dengan kepakarannya bukan sahaja dalam qiraat, tetapi juga dalam pelbagai bidang, termasuk tatabahasa bahasa Arab. Beliau telah menyusun beberapa karya berkaitan bahasa dan qiraat.

Bacaan qiraat Imam Al-Kisai diterima melalui dua orang perawi utama, iaitu Al-Duri dan Al-Susi. Bacaan ini dikenali dengan ketelitian dan kepelbagaian dalam sebutan.

Salah satu ciri khas qiraat Imam Al-Kisai adalah kaedah tertentu dalam menghentikan bacaan (waqf) dan memulakan bacaan (ibtida’), yang berbeza daripada imam qiraat lain. Qiraat ini sangat dihargai dalam kalangan pembaca Al-Quran.

8. Qiraat Imam Abu Ja’far dari Madinah

Imam Abu Ja’far adalah salah seorang imam qiraat yang sangat dihormati dalam sejarah bacaan al-Quran. Beliau berasal dari Madinah dan merupakan seorang tabi’in yang terkenal dengan ketelitian dan kredibilitinya dalam bidang qiraat.

Nama penuh beliau ialah Abu Ja’far Yazid bin al-Qa’qa’. Beliau mempelajari al-Quran daripada sejumlah sahabat Rasulullah SAW, termasuk Ubay bin Ka’ab. Ini memberikan beliau kelebihan dari segi sanad yang sahih dan kukuh.

Qiraat Imam Abu Ja’far mempunyai ciri-ciri khas, terutamanya dalam aspek sebutan dan tajwid. Beliau dikenali kerana kemampuannya menjaga keaslian bacaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Imam Abu Ja’far juga terkenal dalam masyarakat Madinah sebagai teladan dalam ilmu qiraat. Beliau mempunyai ramai murid yang meneruskan tradisi bacaan beliau, memastikan kesinambungan qiraat tersebut sehingga ke hari ini.

Dari segi amalan, bacaan Imam Abu Ja’far sering digunakan dalam majlis-majlis keagamaan dengan tujuan memastikan bacaan yang sahih dan indah. Ini juga menjadi tanda penghormatan kepada warisan beliau yang berharga dalam bidang qiraat.

Justeru, Qiraat Imam Abu Ja’far dari Madinah bukan sahaja penting dari segi akademik tetapi juga dalam penghayatan agama dan budaya masyarakat Islam.

9. Qiraat Imam Ya’qub Al-Hadrami dari Basrah

Imam Ya’qub bin Ishaq bin Zayd bin Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, dikenali juga sebagai Ya’qub al-Hadrami, merupakan salah seorang daripada sepuluh imam utama qiraat. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Basrah, sebuah pusat penting ilmu pengetahuan pada zamannya.

Ya’qub al-Hadrami memimpin kumpulan perawi al-Qur’an di Basrah. Beliau dihormati kerana ilmunya yang mendalam dalam bacaan al-Qur’an dan tajwid.

Lebih menarik lagi, dua orang terkenal yang meriwayatkan qiraat daripadanya ialah Ruways dan Rauh. Ruways, atau Mohammad bin Al-Mutawakkil Al-Basri, menyebarkan qiraat Ya’qub ke seluruh pelosok dunia Islam.

Qiraat beliau termasuk dalam kategori Qiraat ‘Asharah (sepuluh qiraat utama) yang diterima secara mutawatir dan diakui oleh ulama-ulama Islam.

Imam Ya’qub meninggal dunia pada tahun 205 Hijrah di Basrah, meninggalkan legasi besar dalam seni bacaan al-Qur’an.

10. Qiraat Imam Khalaf Al-‘Ashir

Khalaf al-‘Ashir adalah salah satu daripada sepuluh imam qiraat yang masyhur. Nama sebenarnya ialah Khalaf bin Hisham bin Tha’lab bin Khalaf. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah dan berasal dari Baghdad.

Beliau memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghafal al-Quran. Khalaf al-‘Ashir mula menghafal al-Quran dan menyelesaikan hafazan tersebut pada usia 10 tahun.

Qiraat yang diajarkan oleh Khalaf al-‘Ashir mempunyai gaya bacaan yang unik dan berbeza daripada imam-imam lain. Khalaf al-‘Ashir merupakan guru kepada ramai pelajar yang kemudian menyebarkan ilmu qiraat ke seluruh dunia.

Qiraat Khalaf al-‘Ashir digolongkan dalam Qiraat Sepuluh Besar bersama sembilan imam qiraat yang lain. Qiraat ini digunakan dalam banyak madrasah dan pusat pengajian Islam di pelbagai negara.

Imam Khalaf al-‘Ashir memainkan peranan penting dalam mengekalkan dan menyebarkan tradisi bacaan al-Quran yang sahih dan berwibawa.

Sejarah dan Perkembangan Qiraat

Qiraat Al-Quran telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus disebarkan serta diamalkan oleh para sahabat dan generasi seterusnya. Fokus utama adalah asal-usul qiraat serta bagaimana ia diamalkan dan disebarkan di pelbagai wilayah dunia Islam.

Asal Usul Qiraat

Qiraat Al-Quran bermula pada zaman Rasulullah SAW. Baginda menyampaikan wahyu dengan pelbagai cara sebutan. Ini dilakukan agar para sahabat dapat menghafal dan memahami Al-Quran dengan lebih mudah.

Setiap huruf dan cara sebutan yang terdapat dalam qiraat sesuai dengan dialek dan keupayaan pendengarnya. Ini menjadikan qiraat satu elemen penting dalam penyebaran Islam. Variasi dalam bacaan Al-Quran diakui dan diajar oleh Rasulullah sendiri, mencerminkan kebijaksanaan dalam memudahkan pengajaran dan pemahaman Al-Quran.

Penyebaran dan Amalan

Selepas kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat terus mengajarkan qiraat di pelbagai wilayah yang mereka kunjungi. Mereka memastikan bahawa setiap kawasan mempunyai guru qiraat yang terlatih.

Proses ini memakan masa dan memerlukan usaha yang besar, kerana qiraat bukan sahaja perlu diajar tetapi juga dipastikan ketepatannya. Antara qiraat yang terkenal dan diterima secara meluas termasuklah qiraat Imam Nafi’, Imam ‘Asim, dan Imam Hamzah.

Kesan daripada penyebaran ini adalah wujudnya pelbagai jenis qiraat yang diiktiraf dan diamalkan sehingga kini. Setiap qiraat mempunyai sanad yang sahih dan dipercayai, memastikan kesinambungan serta keaslian bacaan Al-Quran.

Apakah Perbezaan dalam Bacaan Qiraat?

Qiraat merujuk kepada cara atau gaya bacaan al-Quran yang berbeza-beza, namun masih mengikut riwayat yang sahih. Perbezaan dalam bacaan qiraat merangkumi aspek-aspek seperti tatabahasa, intonasi, dan sebutan huruf-huruf tertentu. Perbezaan ini sering kali berpunca daripada variasi dialek yang wujud dalam kalangan masyarakat Arab pada zaman Rasulullah SAW.

Antara contoh perbezaan bacaan qiraat yang dapat dilihat adalah dalam Surah Al-Fatihah. Dalam ayat “Maaliki Yawmid Diin” (Pemilik hari pembalasan), terdapat dua bacaan yang berbeza, iaitu “Maliki” dan “Maaliki”. Bacaan “Maliki” bermaksud “Raja”, manakala “Maaliki” bermaksud “Pemilik”. Walaupun kedua-dua bacaan membawa maksud yang berbeza, namun kedua-duanya adalah sahih dan diterima.

Contoh lain perbezaan bacaan qiraat dapat dilihat dalam ayat “Ihdinaa Siraatal Mustaqiim” (Tunjukilah kami jalan yang lurus). Sebahagian qiraat membaca perkataan “Siraat” dengan makhraj huruf “Sad”, manakala sebahagian yang lain membacanya dengan makhraj huruf “Zay”, menjadikannya “Ziraat”. Walaupun kedua-dua bacaan ini berbeza dari segi makhraj huruf, namun kedua-duanya adalah sahih dan dibenarkan.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan beberapa contoh perbezaan dalam bacaan qiraat:

SurahAyatQiraat 1Qiraat 2
Al-FatihahMaaliki Yawmid DiinMaliki (Raja)Maaliki (Pemilik)
Al-FatihahIhdinaa Siraatal MustaqiimSiraat (dengan huruf Sad)Ziraat (dengan huruf Zay)
Al-BaqarahWa’tuu maa fil ‘uroothiWa’tuu (berilah)Aatuu (berilah)
An-Nisa’Yusookum AllaahuYuseekum (mewasiatkan kepada kamu)Yusookum (mewasiatkan kepada kamu)

Perbezaan bacaan qiraat ini menunjukkan keluasan dan keanjalan bahasa Arab serta kebijaksanaan Allah SWT dalam memelihara kemurnian al-Quran. Walaupun terdapat perbezaan dalam bacaan, namun maksud dan pesanan al-Quran tetap terpelihara. Kepelbagaian qiraat juga membuktikan bahawa al-Quran diturunkan dalam tujuh ahruf (huruf), memberikan kemudahan kepada umat Islam dari pelbagai latar belakang dan dialek untuk membaca dan memahami al-Quran dengan cara yang sesuai dengan mereka.

Siapakah Imam ‘Asim?

Imam ‘Asim, dengan nama penuhnya ‘Asim bin Abi An-Najud, merupakan salah seorang daripada imam qiraat yang paling terkenal dan dihormati dalam sejarah pengajian al-Quran. Beliau dilahirkan di Kufah, Iraq, sebuah pusat ilmu yang termasyhur pada zamannya.

Sebagai seorang imam qiraat, Imam ‘Asim memainkan peranan yang amat penting dalam menyebarkan dan mengajarkan bacaan al-Quran yang sahih. Beliau mempunyai ramai murid yang kemudiannya menjadi tokoh terkemuka dalam bidang qiraat, termasuklah Hafs bin Sulaiman dan Shu’bah bin ‘Ayyash. Kedua-dua murid ini banyak menyumbang kepada penyebaran qiraat Imam ‘Asim ke seluruh dunia Islam.

Imam ‘Asim terkenal dengan ketelitian dan ketepatan beliau dalam bacaan al-Quran. Beliau sangat menitikberatkan kebenaran dalam sebutan huruf, aplikasi hukum tajwid, dan penggunaan harakah yang betul. Ketekunan beliau dalam memastikan kesahihan bacaan al-Quran menjadikan beliau seorang tokoh yang disegani dan dipercayai dalam kalangan ulama dan masyarakat Islam.

Qiraat yang diriwayatkan oleh Imam ‘Asim, terutamanya melalui perawi Hafs, menjadi antara qiraat yang paling meluas digunakan dan diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Keutamaan qiraat ini bukan sahaja kerana kesahihannya, tetapi juga kerana keindahan dan kejelasan bacaannya yang memudahkan penghayatan terhadap ayat-ayat suci al-Quran.

Sehingga kini, qiraat Imam ‘Asim terus menjadi rujukan utama dalam pengajaran dan pembelajaran al-Quran. Ramai penghafal al-Quran, qari, dan qariah menggunakan qiraat ini dalam bacaan mereka, menunjukkan pengaruh dan sumbangan besar Imam ‘Asim dalam dunia qiraat al-Quran.

Imam ‘Asim adalah seorang tokoh qiraat yang tidak asing lagi, yang telah memberi impak yang besar dalam penyebaran dan pemeliharaan bacaan al-Quran yang sahih. Melalui usaha dan dedikasi beliau, serta sumbangan murid-muridnya, qiraat Imam ‘Asim terus menjadi warisan berharga dalam pengajian al-Quran sehingga ke hari ini.

Apa Itu Riwayat Hafs?

Riwayat Hafs adalah salah satu daripada riwayat qiraat al-Quran yang paling meluas digunakan dan diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Riwayat ini dinisbahkan kepada Hafs bin Sulaiman, seorang perawi yang terkenal dalam ilmu qiraat.

Hafs bin Sulaiman merupakan murid kepada Imam ‘Asim, seorang tokoh qiraat yang terkemuka. Melalui talaqqi dan pembelajaran secara langsung dengan Imam ‘Asim, Hafs telah menerima dan menguasai qiraat ini dengan sempurna. Sanad atau rantaian periwayatan Hafs yang bersambung kepada Imam ‘Asim, dan seterusnya kepada Rasulullah SAW, menjadikan riwayat ini sangat dipercayai dan dihormati.

Antara ciri-ciri utama Riwayat Hafs adalah kestabilan dan kebolehpercayaannya. Riwayat ini telah disampaikan secara mutawatir, iaitu oleh sejumlah besar perawi pada setiap peringkat sanad, yang mustahil bersepakat untuk berdusta. Hal ini membuktikan ketulenan dan kesahihan riwayat tersebut. Bacaan Hafs juga dikenali dengan kejelasan sebutan huruf, aplikasi hukum tajwid yang tepat, dan keindahan bacaannya.

Riwayat Hafs telah tersebar secara meluas di dunia Islam, terutamanya di negara-negara Asia dan Afrika. Ia menjadi pilihan utama dalam pengajaran dan pembelajaran al-Quran di kebanyakan institusi pendidikan Islam. Ramai imam masjid, qari, dan qariah menggunakan bacaan Hafs dalam solat dan majlis-majlis tilawah al-Quran.

Penerimaan yang luas terhadap Riwayat Hafs juga dipengaruhi oleh penggunaan riwayat ini dalam penerbitan mushaf al-Quran. Kebanyakan mushaf yang dicetak dan diedarkan di seluruh dunia menggunakan Riwayat Hafs, memudahkan umat Islam untuk mempelajari dan menghafal al-Quran mengikut riwayat ini.

Riwayat Hafs adalah salah satu riwayat qiraat al-Quran yang paling berpengaruh dan diterima secara meluas. Dengan sanad yang sahih, bacaan yang betul, dan penggunaan yang tersebar luas, Riwayat Hafs terus menjadi rujukan utama dalam pengajian dan penghayatan al-Quran bagi umat Islam di seluruh dunia.

Apa Maksud Mutawatir?

Mutawatir merujuk kepada sesuatu riwayat atau bacaan yang diterima oleh sejumlah besar orang melalui pelbagai saluran periwayatan yang berbeza, sehinggakan mustahil untuk mereka bersepakat untuk berdusta atau melakukan penipuan.

Salah satu ciri utama riwayat mutawatir ialah kesahihannya yang tidak diragukan. Riwayat ini diterima secara yakin oleh umat Islam tanpa sebarang keraguan tentang kesahihannya. Hal ini kerana riwayat tersebut telah disampaikan oleh ramai perawi yang dipercayai dan diiktiraf kebolehpercayaannya. Apabila sesuatu riwayat mencapai tahap mutawatir, ia dianggap sebagai satu fakta yang tidak dapat disangkal lagi.

Satu lagi ciri penting riwayat mutawatir adalah bilangan perawi yang ramai pada setiap peringkat sanad atau rantaian periwayatan. Riwayat ini disampaikan oleh sekumpulan besar perawi yang berbeza-beza pada setiap generasi, bermula dari sumber asal sehingga sampai kepada generasi terakhir. Jumlah perawi yang ramai ini menjadikan riwayat tersebut sangat kukuh dan terpelihara daripada sebarang kesilapan atau penyelewengan.

Dalam konteks ilmu qiraat, qiraat mutawatir merujuk kepada bacaan al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW. Qiraat-qiraat ini disampaikan oleh ramai qari (pembaca al-Quran) yang terkenal dengan ketelitian dan ketepatan bacaan mereka. Contoh qiraat mutawatir termasuk Qiraat Nafi’, Qiraat ‘Asim, Qiraat Abu ‘Amr, dan lain-lain qiraat yang tergolong dalam Qiraat Sab’ah atau Qiraat ‘Asharah.

Konsep mutawatir juga diaplikasikan dalam ilmu hadis, di mana hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dianggap sebagai hadis yang paling sahih dan tidak dipertikaikan kesahihannya. Contoh hadis mutawatir termasuk hadis-hadis berkaitan rukun Islam, rukun iman, dan perkara-perkara asas dalam agama Islam.

Mutawatir adalah satu konsep yang sangat penting dalam memastikan kesahihan dan keutuhan sesuatu riwayat, sama ada dalam ilmu qiraat mahupun ilmu hadis. Riwayat yang mencapai tahap mutawatir diterima sebagai satu fakta yang tidak dapat disangkal dan menjadi asas yang kukuh dalam pengamalan dan pemahaman agama Islam.

Apa Maksud Sanad?

Sanad merujuk kepada rantaian atau salasilah perawi yang menyampaikan sesuatu riwayat atau bacaan daripada sumber asalnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai kepada generasi terakhir. Dalam konteks ilmu qiraat, sanad bermula dengan Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, dan seterusnya para qari (pembaca al-Quran) dari generasi ke generasi.

Salah satu elemen penting dalam sanad adalah kesinambungan. Setiap perawi dalam rantaian sanad mestilah menerima bacaan secara langsung daripada gurunya. Ini bermakna, setiap perawi mestilah bertemu dan belajar secara langsung dengan perawi sebelumnya dalam sanad tersebut. Kesinambungan ini memastikan bahawa bacaan yang disampaikan adalah tepat dan tidak mengalami perubahan atau penyelewengan.

Elemen penting yang kedua dalam sanad adalah kebolehpercayaan setiap perawi. Setiap individu dalam rantaian sanad mestilah dikenali sebagai seorang yang boleh dipercayai, jujur, dan sahih dalam penyampaiannya. Para ulama’ qiraat dan hadis telah mengkaji dan menilai setiap perawi dalam sanad untuk memastikan kebolehpercayaan mereka. Hanya perawi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ketepatan hafalan, keadilan, dan ketakwaan, diterima dalam sanad yang sahih.

Melalui konsep sanad, kesahihan sesuatu qiraat atau hadis dapat dipastikan. Apabila sanad bagi sesuatu riwayat itu bersambung dari awal hingga akhir, dan setiap perawi dalam sanad tersebut dikenali sebagai individu yang boleh dipercayai, maka riwayat tersebut dianggap sahih dan diterima sebagai sumber yang sah dalam pengamalan agama Islam.

Sanad juga berperanan dalam memelihara kemurnian al-Quran dan hadis dari generasi ke generasi. Dengan adanya sistem sanad yang teliti dan terperinci, umat Islam dapat memastikan bahawa bacaan al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada mereka adalah sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sanad menjadi benteng yang melindungi kesucian dan keaslian sumber-sumber utama agama Islam.

Sanad adalah satu mekanisme penting dalam memastikan kesahihan dan kebolehpercayaan sesuatu riwayat dalam ilmu qiraat dan ilmu hadis. Ia melibatkan kesinambungan periwayatan dan kebolehpercayaan setiap perawi dalam rantaian sanad tersebut. Melalui sanad, umat Islam dapat memastikan bahawa bacaan al-Quran dan hadis yang mereka terima adalah sahih dan terpelihara, sekaligus menjaga kemurnian agama Islam.

Apa Beza Talaqqi dan Qiraat?

Talaqqi dan qiraat adalah dua konsep yang berkait rapat dalam pembelajaran dan pengajian al-Quran, namun terdapat beberapa perbezaan antara kedua-duanya.

Talaqqi merujuk kepada kaedah pembelajaran al-Quran secara langsung dari seorang guru yang berkelayakan. Ciri-ciri utama talaqqi adalah:

 1. Pembelajaran secara bersemuka: Murid belajar secara langsung dengan guru, mendengar bacaan guru dan membaca di hadapan guru.
 2. Sanad yang berterusan: Guru yang mengajar mempunyai sanad (rantaian periwayatan) yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW.
 3. Penekanan pada sebutan dan tajwid: Guru memastikan murid menyebut huruf dan mengaplikasikan hukum tajwid dengan betul.
 4. Hafazan dan pengulangan: Murid menghafal dan mengulang bacaan di hadapan guru untuk memastikan ketepatan bacaan.

Qiraat pula merujuk kepada cara atau gaya bacaan al-Quran yang berbeza-beza, namun masih mengikut riwayat yang sahih. Ciri-ciri qiraat adalah:

 1. Perbezaan dalam bacaan: Setiap qiraat mempunyai perbezaan dari segi sebutan huruf, harakah, atau kaedah bacaan tertentu.
 2. Perawi yang berbeza: Setiap qiraat disandarkan kepada perawi tertentu yang meriwayatkan bacaan tersebut.
 3. Sanad yang sahih: Setiap qiraat mempunyai sanad yang sahih dan bersambung hingga kepada Rasulullah SAW.
 4. Diterima oleh jumhur ulama: Qiraat yang sahih adalah qiraat yang diterima oleh majoriti ulama dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Secara ringkasnya, talaqqi adalah kaedah pembelajaran al-Quran secara langsung dengan guru, manakala qiraat merujuk kepada gaya atau cara bacaan al-Quran yang berbeza-beza namun masih sahih.

Walau bagaimanapun, kedua-dua konsep ini saling berkait rapat kerana pembelajaran qiraat juga memerlukan talaqqi dengan guru yang berkelayakan untuk memastikan ketepatan bacaan.

Adakah Semua Qiraat Menggunakan Rasm Uthmani?

Ya, semua qiraat yang sahih dan mutawatir, termasuk Qiraat Sab’ah (tujuh qiraat) dan Qiraat ‘Asharah (sepuluh qiraat), menggunakan Rasm Uthmani sebagai asas penulisan mushaf al-Quran.

Rasm Uthmani merujuk kepada kaedah penulisan al-Quran yang telah ditetapkan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, di mana mushaf al-Quran disalin dan disebarkan ke seluruh wilayah Islam.

Qiraat-qiraat yang menggunakan Rasm Uthmani termasuk:

 1. Qiraat Nafi’ dari Madinah
 2. Qiraat Ibn Kathir dari Mekah
 3. Qiraat Abu ‘Amr dari Basrah
 4. Qiraat Ibn ‘Amir dari Syam
 5. Qiraat ‘Asim dari Kufah
 6. Qiraat Hamzah dari Kufah
 7. Qiraat Al-Kisa’i dari Kufah
 8. Qiraat Abu Ja’far dari Madinah
 9. Qiraat Ya’qub dari Basrah
 10. Qiraat Khalaf dari Kufah

Walaupun terdapat perbezaan bacaan antara qiraat-qiraat ini, namun semuanya berpegang kepada Rasm Uthmani dalam penulisan mushaf al-Quran. Ini bermakna, walaupun cara bacaan mungkin berbeza, tetapi penulisan huruf-huruf dan kalimah-kalimah dalam mushaf al-Quran adalah sama, mengikut kaedah Rasm Uthmani yang telah ditetapkan.

Penggunaan Rasm Uthmani dalam semua qiraat yang sahih memastikan keseragaman dan keutuhan penulisan al-Quran, walaupun terdapat kepelbagaian dalam cara bacaannya. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan para sahabat dalam memelihara kemurnian al-Quran dan memastikan bahawa ia kekal terpelihara sepanjang zaman.


Leave a Comment