Talaqqi: Maksud Talaqqi Musyafahah, Belajar Al Quran Bersanad

Talaqqi adalah kaedah belajar Al-Quran secara bersemuka di mana kaedah penyampaian dan pengajaran secara langsung daripada guru kepada pelajar. Kaedah ini diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW daripada Malaikat Jibril A.S dan kemudiannya diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Konsep talaqqi adalah membaca Al-Quran secara perlahan dan teratur sambil mendengar bacaan guru. Guru akan membetulkan sebutan dan intonasi pelajar dan menjelaskan makna setiap ayat sepanjang proses tersebut.

Kaedah talaqqi masih banyak digunakan di Malaysia sebagai cara untuk belajar Al-Quran. Terdapat banyak pusat yang menawarkan kursus dan kelas talaqqi online di JomAlQuran di mana pelajar boleh belajar daripada guru-guru yang berkelayakan. Kursus-kursus dan kelas-kelas ini direka untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk belajar Al-Quran melalui talaqqi dan musyafah. Pembelajaran Al-Quran pada masa lalu dijalankan di rumah, masjid, dan madrasah. Namun, dengan kemajuan teknologi, kursus talaqqi dalam talian juga tersedia bagi mereka yang tidak dapat menghadiri kelas fizikal.

Definisi Talaqqi

Apa maksud talaqqi bersanad?

“Talaqqi bersanad” merujuk kepada proses belajar dan mengajar Al-Quran yang bukan sahaja melibatkan kaedah talaqqi biasa, tetapi juga penekanan pada “sanad”. Sanad adalah rantaian penghantaran ilmu yang berterusan dan tidak terputus dari guru ke pelajar, yang bermula dari Nabi Muhammad SAW dan berlanjutan hingga ke masa kini. Dalam konteks talaqqi bersanad, ini bermakna pelajar menerima pengajaran Al-Quran secara langsung dari guru yang memiliki sanad atau rantaian pengajaran yang sah dan terbukti berhubung kembali kepada Nabi Muhammad SAW.

Sanad adalah penting dalam tradisi Islam kerana ia menjamin keaslian dan kebenaran pengetahuan yang disampaikan. Dengan adanya sanad, seseorang pelajar dapat memastikan bahawa cara bacaan, tafsiran, dan pengajaran Al-Quran yang mereka terima adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini membantu dalam menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran dari sebarang penyimpangan atau kesalahan pengajaran.

Apa maksud talaqqi musyafahah?

“Talaqqi Musyafahah” adalah istilah yang digunakan dalam konteks pembelajaran Al-Quran, merujuk kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang melibatkan interaksi langsung dan personal antara guru dan pelajar. Istilah “musyafahah” berasal dari kata Arab yang berarti “bersalaman” atau “berjabat tangan”, yang melambangkan hubungan langsung dan dekat antara guru dan murid.

Dalam konteks talaqqi musyafahah:

 1. Pelajar mempelajari Al-Quran secara langsung dari guru. Ini melibatkan mendengar bacaan guru dan mengulanginya, serta menerima panduan dan pembetulan secara langsung.
 2. Terdapat unsur hubungan peribdi yang kuat antara guru dan pelajar. Ini bukan hanya tentang pembelajaran teks, tetapi juga tentang pembimbingan rohani, akhlak, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran.
 3. Guru membimbing dan membetulkan bacaan, tajwid, dan pemahaman pelajar secara langsung. Ini termasuk pembetulan sebutan, intonasi, dan tafsir ayat.
 4. Seperti talaqqi pada umumnya, talaqqi musyafahah juga menekankan pada warisan ilmu yang dihantar dari guru ke murid, melalui generasi dengan sanad yang jelas dan sah.

Kaedah talaqqi musyafahah ini menekankan pentingnya hubungan antara guru dan pelajar dalam proses pembelajaran Al-Quran, di mana guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai pembimbing rohani dan moral.

Asal Usul

Talaqqi adalah kaedah belajar Al-Quran yang telah diwarisi dari Nabi Muhammad SAW. Kaedah ini melibatkan penyampaian dan pengajaran secara bersemuka, di mana seorang guru mengajar pelajar secara langsung. Konsep talaqqi adalah untuk membaca Al-Quran secara perlahan dan teratur sambil mendengar bacaan guru. Kaedah ini masih banyak digunakan di Malaysia, dan terdapat banyak pusat yang menawarkan kursus talaqqi bagi mereka yang ingin belajar Al-Quran.

Dalam kaedah talaqqi, seorang pelajar belajar al-Quran dengan cara memperhatikan gerak bibir sang guru agar dapat mengucapkan makhraj huruf yang tepat dan benar.

Pengertian Umum

Talaqqi secara bahasa bermakna belajar secara berhadapan dengan guru. Talaqqi juga sering disebut dengan Musyafahah, yang memiliki makna dari mulut ke mulut. Dalam kaedah ini, seorang guru akan membimbing pelajar dalam membaca al-Quran secara langsung dan memberikan penjelasan mengenai tajwid dan makna ayat-ayat al-Quran. Pelajar akan menirukan bacaan guru secara langsung dan diharapkan dapat menguasai teknik membaca al-Quran dengan baik.

Kaedah talaqqi musyafahah masih digunakan hingga kini sebagai kaedah pembelajaran al-Quran yang efektif. Pelajar akan lebih mudah memahami tajwid dan makna ayat-ayat al-Quran dengan bimbingan langsung dari seorang guru. Selain itu, kaedah ini juga dapat mempercepat proses penghafalan al-Quran dan membantu pelajar untuk menguasai bacaan al-Quran dengan baik.

Kepentingan Talaqqi

Talaqqi merupakan salah satu kaedah pembelajaran al-Quran yang penting untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kaedah ini bukan sahaja membantu pelajar dalam memahami makna al-Quran, tetapi juga membantu pelajar dalam menguasai teknik membaca al-Quran dengan baik dan betul.

Dalam Pembelajaran Al-Quran

Talaqqi membolehkan pelajar mendengar bacaan al-Quran daripada guru dan kemudian membaca semula bacaan tersebut dengan bimbingan guru. Kaedah ini membantu pelajar memperbaiki teknik membaca al-Quran dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran, guru juga dapat mengesan kesilapan pelajar dan membantu pelajar memperbaiki kesilapan tersebut.

Selain itu, talaqqi juga membantu pelajar dalam menghafal al-Quran. Dengan mengulang bacaan al-Quran secara berulang kali, pelajar dapat menghafal al-Quran dengan lebih mudah dan cepat. Kaedah ini juga membantu pelajar memahami makna ayat-ayat al-Quran yang dihafal.

Dalam Tradisi Ilmu

Talaqqi mempunyai peranan yang penting dalam tradisi ilmu di dunia Islam. Kaedah ini telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW untuk mengajar al-Quran kepada para sahabat. Melalui kaedah talaqqi, ilmu al-Quran dapat disampaikan dari generasi ke generasi secara berkesan.

Selain itu, kaedah talaqqi juga membantu dalam memperkukuhkan hubungan antara guru dan pelajar. Dalam proses talaqqi, pelajar berinteraksi secara langsung dengan guru dan memperoleh bimbingan secara individu. Kaedah ini membantu guru dalam memahami keperluan pelajar dan memberikan bimbingan yang bersesuaian.

Secara keseluruhannya, talaqqi merupakan kaedah pembelajaran al-Quran yang penting dan perlu diterapkan dalam pembelajaran. Kaedah ini membantu pelajar dalam memahami dan menguasai al-Quran dengan lebih baik dan efektif.

Metodologi Talaqqi

Metodologi Talaqqi adalah kaedah pembelajaran Al-Quran yang telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW untuk mengajar para sahabatnya. Kaedah ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam membantu seseorang untuk menghafal Al-Quran dengan baik dan benar.

Langkah-langkah Talaqqi

Langkah-langkah Talaqqi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

 1. Mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang guru atau hafiz Al-Quran.
 2. Membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan guru atau hafiz Al-Quran.
 3. Mengulang-ulang bacaan Al-Quran secara perlahan-lahan hingga hafal.
 4. Menguji hafalan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran secara acak.

Adab dan Etika

Dalam menggunakan kaedah talaqqi, terdapat beberapa adab dan etika yang harus diperhatikan, antara lain:

 1. Menghormati guru atau hafiz Al-Quran sebagai seorang yang memiliki ilmu dan keahlian dalam membaca dan menghafal Al-Quran.
 2. Menjaga etika dalam berkomunikasi dengan guru atau hafiz Al-Quran.
 3. Memperhatikan tata cara membaca dan menghafal Al-Quran yang benar.
 4. Menjaga kesopanan dalam melakukan Talaqqi dengan guru atau hafiz Al-Quran.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan adab-etika dalam bertalaqqi, diharapkan seseorang dapat menghafal Al-Quran dengan baik dan benar.

Peranan Guru dalam Talaqqi

Talaqqi merupakan kaedah pembelajaran Al-Quran yang memerlukan guru sebagai sumber utama pembelajaran. Guru talaqqi memainkan peranan penting dalam memastikan murid mempelajari bacaan Al-Quran dengan betul dan tepat. Dalam bahagian ini, akan dibincangkan kriteria guru talaqqi yang berkualiti dan tanggungjawab guru dalam proses pembelajaran talaqqi.

Kriteria Guru Talaqqi

Guru talaqqi yang berkualiti perlu mempunyai beberapa ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang penting ialah kecekapan dalam membaca Al-Quran, kefahaman yang baik tentang kaedah tajwid, dan kepakaran dalam mengajar murid-murid yang berbeza-beza tahap kemahiran membaca Al-Quran. Selain itu, guru talaqqi perlu mempunyai kemahiran interpersonal yang baik untuk membina hubungan yang rapat dengan murid-muridnya.

Tanggungjawab Guru

Guru talaqqi mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memastikan murid-muridnya mempelajari bacaan Al-Quran dengan betul dan tepat. Guru perlu memastikan bahawa setiap murid memahami kaedah tajwid dan mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan jelas. Selain itu, guru perlu memberi perhatian khusus kepada murid-murid yang mengalami kesukaran dalam membaca Al-Quran dan memberikan bantuan yang diperlukan. Guru juga perlu memberikan dorongan dan motivasi kepada murid-murid untuk terus belajar dan meningkatkan kemahiran membaca Al-Quran.

Dalam menjalankan tanggungjawabnya, guru talaqqi perlu mempunyai perancangan pembelajaran yang tersusun dan berstruktur. Guru perlu memastikan bahawa setiap murid mempunyai matlamat pembelajaran yang jelas dan memberikan latihan-latihan yang mencukupi untuk membantu murid mencapai matlamat tersebut. Selain itu, guru perlu memastikan bahawa setiap murid mempunyai akses kepada bahan-bahan pembelajaran yang berkualiti dan memadai.

Guru talaqqi memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran talaqqi. Guru perlu mempunyai kriteria-kriteria tertentu dan memikul tanggungjawab yang besar dalam memastikan murid-muridnya mempelajari bacaan Al-Quran dengan betul dan tepat.

Peranan Murid dalam Talaqqi

Talaqqi adalah satu kaedah dalam pembelajaran al-Quran yang melibatkan pertemuan antara murid dan guru secara individu atau berkumpulan dalam memperbetul bacaan al-Quran. Dalam kaedah ini, peranan murid sangat penting dalam memastikan pembelajaran al-Quran berjalan dengan lancar. Terdapat dua perkara yang perlu diberikan perhatian dalam peranan murid dalam talaqqi iaitu sikap murid dan komitmen murid.

Sikap Murid

Sikap murid yang positif amat diperlukan dalam kaedah talaqqi. Murid perlu mempunyai keinginan yang tinggi untuk mempelajari al-Quran dan memperbaiki bacaannya. Sikap murid yang positif juga meliputi kesediaan untuk menerima teguran dan nasihat daripada guru serta berusaha untuk memperbaiki kesilapan yang dibuat. Murid juga perlu mempunyai sikap yang sabar, tekun dan berdisiplin dalam mengikuti kaedah talaqqi yang ditetapkan oleh guru.

Komitmen Murid

Komitmen murid dalam kaedah talaqqi amat penting bagi memastikan pembelajaran al-Quran berjalan dengan lancar. Murid perlu mempunyai komitmen yang tinggi dalam menghadiri sesi talaqqi dengan guru. Jika sesi talaqqi diadakan secara berkumpulan, murid perlu memastikan kehadirannya pada setiap sesi talaqqi. Murid juga perlu mempunyai komitmen untuk mengamalkan kaedah talaqqi yang telah dipelajari dalam kehidupan harian mereka. Dengan komitmen yang tinggi, murid akan dapat memperbaiki bacaan al-Quran mereka dengan lebih cepat dan berkesan.

Peranan murid dalam kaedah talaqqi adalah sangat penting bagi memastikan pembelajaran al-Quran berjalan dengan lancar. Sikap murid yang positif dan komitmen yang tinggi akan membantu murid mencapai matlamat pembelajaran al-Quran dengan lebih berkesan.

Cabaran Talaqqi

Talaqqi merupakan kaedah pembelajaran tilawah al-Quran yang melibatkan pertemuan antara guru dan murid secara berhadapan atau bersemuka semasa sesi pengajaran dan pembelajaran asuhan tilawah al-Quran bahagian hafazan dan bacaan secara individu, kumpulan dan kelas. Walaupun kaedah ini telah digunakan sejak dahulu kala, namun terdapat cabaran-cabaran yang dihadapi dalam penggunaannya pada masa kini.

Cabaran Moden

Cabaran moden yang dihadapi dalam penggunaan kaedah talaqqi termasuklah kekurangan guru yang mahir dalam pengajaran tilawah al-Quran, kekurangan masa untuk melaksanakan sesi talaqqi secara bersemuka, dan kekurangan sumber untuk melaksanakan sesi talaqqi secara dalam talian. Selain itu, terdapat juga cabaran dalam mengukur keberkesanan kaedah talaqqi dalam meningkatkan tahap hafazan dan bacaan murid.

Solusi Mengatasi Cabaran

Untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam penggunaan kaedah talaqqi, beberapa solusi boleh diambil. Antara solusi tersebut ialah meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran tilawah al-Quran melalui latihan dan kursus-kursus, melaksanakan sesi talaqqi secara dalam talian melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom dan Google Meet, dan menggunakan teknologi seperti perisian pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keberkesanan sesi talaqqi.

Selain itu, penggunaan kaedah talaqqi juga boleh dipadankan dengan kaedah-kaedah pengajaran lain seperti kaedah takrar dan kaedah tadarus untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran. Dengan mengambil langkah-langkah ini, cabaran-cabaran dalam penggunaan kaedah talaqqi dapat diatasi dan keberkesanan kaedah ini dapat ditingkatkan.

Kesimpulan

Cara pembelajaran Al Quran secara talaqqi merupakan salah satu kaedah yang efektif dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an dan kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik.

Kaedah talaqqi membolehkan pelajar dididik belajar langsung dari guru pembimbing dalam kelas. Dengan kaedah tallaqi ini, guru akan berusaha memperbetul dan menyemak bacaan para pelajar agar bacaan mereka menepati kaedah bacaan.

Selain itu, kaedah talaqqi juga membolehkan pelajar mendapat maklum balas secara langsung daripada guru mengenai kemampuan membaca dan hafalan Al-Qur’an mereka. Ini membolehkan pelajar memperbaiki kekurangan dan kesalahan mereka dalam membaca dan menghafal Al-Qur’an.

Namun, untuk mencapai hasil yang terbaik dengan kaedah talaqqi, faktor-faktor seperti kualiti bacaan guru pembimbing, penguasaan guru terhadap kaedah pengajaran, dan ketekunan pelajar dalam memahami pengajaran dan latihan yang dilakukan secara teratur juga penting. Oleh itu, peranan guru talaqqi sangat penting dalam menentukan kejayaan pelajar dalam menggunakan kaedah talaqqi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan hafalan Al-Qur’an mereka.


Leave a Comment