Iqra: Maksud & Download Buku Iqra Jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6

“Iqra” adalah sebuah buku bacaan Al-Quran yang sangat popular di kalangan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Buku Iqra disusun dalam 6 jilid buku yang merangkumi kesemua sukatan pelajaran untuk belajar membaca Al-Quran dengan mengenal bunyi dan membaca Al-Quran. Buku Iqra boleh dimuat turun atau ‘download’ secara percuma dalam bentuk PDF dan boleh dijadikan sebagai bahan bantu pengajaran.

Buku Iqra sangat sesuai untuk digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah, mahasiswa-mahasiswa universiti, dan orang dewasa yang ingin mempelajari Al-Quran. Selain itu, “Iqra” juga sangat berguna untuk digunakan sebagai bahan bantu pengajaran dalam kelas-kelas pengajian Al-Quran.

Melalui “Iqra”, pembaca dapat mempelajari cara membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah dengan membunyikan huruf-huruf Hijaiyah secara berturut-turut. Dengan menggunakan buku Iqra, pembaca akan dapat kemahiran membaca Al-Quran dengan lebih mudah dan efektif.

Senarai Iqra 1-6

Iqra adalah satu set buku yang digunakan sebagai panduan semasa pembelajaran Al-Quran dan Iqra. Buku Iqra yang terkenal ialah yang berwarna merah jambu atau ‘pink’. Iqra terdiri daripada enam jilid yang membantu pelajar untuk mempelajari bacaan Al-Quran secara bertahap. Setiap jilid Iqra mempunyai tahap bacaan yang berbeza dan membolehkan pelajar untuk memahami bacaan Al-Quran dengan lebih mudah.

Iqra 1

Iqra 1 adalah jilid pertama dalam set Iqra dan sesuai untuk pelajar yang memulakan pembelajaran bacaan Al-Quran. Iqra 1 mengandungi bacaan huruf hijaiyah, harakat dan sukun. Pelajar akan mempelajari cara membaca huruf hijaiyah dan mengenal pasti bunyi huruf tersebut.

Iqra 2

Iqra 2 adalah jilid kedua dalam set Iqra dan membantu pelajar untuk memperbaiki bacaan huruf hijaiyah. Iqra 2 mengandungi bacaan tanwin fathah, kasrah dan dhommah. Pelajar akan mempelajari cara membaca tanwin dan mengenal pasti bunyi tanwin tersebut.

Iqra 3

Iqra 3 adalah jilid ketiga dalam set Iqra dan membantu pelajar untuk memperbaiki bacaan tanwin. Iqra 3 mengandungi bacaan huruf mad, huruf mati dan huruf alif. Pelajar akan mempelajari cara membaca huruf mad dan mengenal pasti bunyi huruf mati dan huruf alif.

Iqra 4

Iqra 4 adalah jilid keempat dalam set Iqra dan membantu pelajar untuk memperbaiki bacaan huruf mad. Iqra 4 mengandungi bacaan huruf waqaf dan huruf qalqalah. Pelajar akan mempelajari cara membaca huruf waqaf dan mengenal pasti bunyi huruf qalqalah.

Iqra 5

Iqra 5 adalah jilid kelima dalam set Iqra dan membantu pelajar untuk memperbaiki bacaan huruf waqaf dan huruf qalqalah. Iqra 5 mengandungi bacaan huruf mad dan huruf alif lam. Pelajar akan mempelajari cara membaca huruf alif lam dan mengenal pasti bunyi huruf mad.

Iqra 6

Iqra 6 adalah jilid terakhir dalam set Iqra dan membantu pelajar untuk memperbaiki bacaan huruf alif lam. Iqra 6 mengandungi bacaan huruf syamsiah dan huruf qamariah. Pelajar akan mempelajari cara membaca huruf syamsiah dan mengenal pasti bunyi huruf qamariah.

Dalam kesimpulannya, setiap jilid Iqra mempunyai tahap bacaan yang berbeza dan membantu pelajar untuk mempelajari bacaan Al-Quran secara bertahap. Iqra adalah satu set buku yang sangat berguna untuk pelajar yang baru memulakan pembelajaran bacaan Al-Quran dan juga untuk pelajar yang ingin memperbaiki bacaan mereka.

Sejarah Iqra

Asal Usul

“Iqra” adalah perkataan Arab yang bermaksud “bacalah”. Perkataan ini merupakan kalimat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. melalui Malaikat Jibril. Iqra turun pada malam yang dikenali sebagai Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada tahun 610 Masihi.

Ketika itu, Nabi Muhammad S.A.W. berusia 40 tahun dan beliau sedang berada di gua Hira’ untuk beribadah. Malaikat Jibril datang dan menyuruh beliau membaca. Nabi Muhammad S.A.W. menjawab, “Saya tidak pandai membaca.” Kemudian, Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad S.A.W. dan menyuruh beliau membaca lagi. Kemudian, Malaikat Jibril membacakan ayat pertama dari surah Al-Alaq yang berbunyi “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” (Al-Alaq: 1).

Perkataan “Iqra” menjadi sangat penting dalam sejarah Islam kerana ia merupakan permulaan bagi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang kemudiannya disusun menjadi kitab suci umat Islam.

Perkembangan

Sejak turunnya ayat pertama Al-Quran yang berbunyi “Iqra”, banyak kaedah pengajaran Al-Quran yang telah dikembangkan. Salah satu kaedah pengajaran yang terkenal adalah kaedah Iqra yang diasaskan oleh al-Marhum Ustaz Haji Asad Humam dari Indonesia pada tahun 1970-an.

Kaedah Iqra ini mempunyai ciri khas yang mengutamakan pembelajaran huruf-huruf hijaiyah sebelum pembelajaran bacaan. Kaedah ini juga menekankan aspek tajwid dalam pembacaan Al-Quran.

Di Malaysia, kaedah Iqra diperkenalkan pada tahun 1992 dan dikembangkan selepas tempoh percubaan pertama selama lebih kurang 6 bulan di beberapa buah sekolah di Malaysia. Kementerian Pendidikan telah menetapkan pengajaran tilawah al-Quran tahun satu sekolah-sekolah kebangsaan pada sesi persekolahan 1995 dengan menggunakan kaedah Iqra.

Konsep Iqra

Definisi

Iqra adalah perintah untuk membaca yang terdapat dalam Al-Quran. Kata iqra sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu qaraa-yaqrau-qiraah yang artinya membaca, menghimpun, mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri-cirinya. Konsep iqra memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam pandangan para mufasir, iqra diartikan sebagai fi’il amar atau kata kerja perintah membaca. Oleh karena itu, iqra adalah sebuah perintah yang harus diikuti oleh setiap umat Islam.

Prinsip Pembelajaran

Pembelajaran iqra sebaiknya dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:

 1. Pembelajaran harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat terus meningkatkan kemampuan membacanya.
 2. Pembelajaran harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Setiap individu harus memiliki kesabaran dan ketekunan dalam mempelajari iqra.
 3. Pembelajaran harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat merasa senang dan nyaman dalam mempelajari iqra.
 4. Pembelajaran harus dilakukan dengan cara yang mengikuti kemampuan dan kecepatan belajar setiap individu. Setiap individu memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar setiap individu.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, diharapkan pembelajaran iqra dapat berjalan dengan baik dan benar.

Metodologi Iqra

Metodologi Iqra adalah salah satu metode yang digunakan dalam mempelajari Al-Quran. Metode ini didesain khusus untuk memudahkan pembelajar dalam memahami dan membaca huruf-huruf Arab serta mengajarkan cara membaca Al-Quran secara bertahap. Tahapan pembelajaran dan teknik pengajaran merupakan faktor penting dalam metode Iqra.

Tahap Pembelajaran

Tahap pembelajaran dalam metode Iqra terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

 1. Tahap pertama, belajar mengenal huruf hijaiyah dan cara membacanya.
 2. Tahap kedua, belajar membaca huruf hijaiyah secara berurutan membentuk kata-kata sederhana.
 3. Tahap ketiga, belajar membaca ayat-ayat pendek dalam surat-surat pendek.
 4. Tahap keempat, belajar membaca ayat-ayat dalam surat-surat yang lebih panjang.

Setiap tahapan dilakukan secara bertahap dan berurutan, sehingga pembelajar dapat memahami dan menguasai setiap tahap dengan baik.

Teknik Pengajaran

Teknik pengajaran dalam metode Iqra mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, antara lain:

 1. Kejelasan suara, pengajar harus mengucapkan setiap huruf dengan jelas dan benar.
 2. Pengulangan bacaan, pembelajar perlu membaca bacaan yang sama beberapa kali untuk memperkuat penghafalan.
 3. Penjelasan cara bacaan atau hukum tajwid, pengajar perlu menjelaskan cara membaca huruf-huruf Arab dan hukum tajwid yang berlaku dalam membaca Al-Quran.

Dengan menerapkan teknik pengajaran yang baik, pembelajar dapat lebih mudah memahami dan menguasai metode Iqra.

Penggunaan Iqra

Di Sekolah

Iqra merupakan salah satu buku yang sering digunakan di sekolah-sekolah sebagai alat bantu untuk mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Metode pengajaran iqra yang progresif, praktik yang berulang, penggunaan metode multisensoris, dan penekanan pada kecerdasan sosial, telah terbukti berhasil dalam membantu anak-anak mengembangkan keterampilan membaca mereka.

Di sekolah, penggunaan iqra biasanya dimulai dari jilid 1 hingga jilid 6. Pada setiap jilid, terdapat beberapa pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa sebelum melanjutkan ke jilid berikutnya. Pelajaran-pelajaran tersebut meliputi huruf hijaiyah, tajwid, dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

Selain itu, guru juga harus memastikan bahwa siswa memahami materi yang diajarkan dengan baik. Oleh karena itu, mereka sering memberikan tugas dan latihan untuk dikerjakan di rumah.

Di Rumah

Selain di sekolah, iqra juga dapat digunakan di rumah sebagai alat bantu untuk mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Orang tua dapat membeli iqra dan mengajarkan anak-anak membacanya sendiri di rumah.

Penggunaan iqra di rumah dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami dan menghafal bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Selain itu, penggunaan iqra juga dapat mengajarkan anak-anak untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar.

Namun, orang tua juga harus memastikan bahwa penggunaan iqra di rumah tidak mengganggu aktivitas belajar dan bermain anak-anak. Oleh karena itu, mereka harus membagi waktu dengan baik antara belajar iqra dan aktivitas lainnya.

Manfaat Iqra

Seperti Muqaddam, Iqra adalah sebuah buku yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam belajar membaca Al-Quran. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari cara membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah. Berikut adalah beberapa manfaat dari iqra:

Untuk Kanak-Kanak

Iqra sangat sesuai untuk digunakan oleh anak-anak yang baru mulai belajar membaca Al-Quran. Buku ini memuat gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik untuk belajar membaca. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan dalam iqra sangat mudah dipahami oleh anak-anak.

Untuk Dewasa

Selain sesuai untuk kanak-kanak, iqra juga sangat bermanfaat bagi orang dewasa yang ingin mempelajari cara membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah. Dengan menggunakan iqra, orang dewasa dapat mempercepat proses pembelajaran membaca Al-Quran dan memahami makna dari setiap ayat.

Berikut adalah beberapa manfaat lain dari iqra:

 • Membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
 • Mengajarkan teknik membaca Al-Quran dengan cepat dan efektif.
 • Membantu meningkatkan kemampuan memahami makna dari setiap ayat Al-Quran.
 • Membantu meningkatkan kecintaan seseorang terhadap Al-Quran.

Dengan manfaat-manfaat yang dimilikinya, tidak heran jika iqra menjadi salah satu buku yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam mempelajari cara membaca Al-Quran.

Teknologi dan Iqra

Aplikasi Digital

Teknologi semakin berkembang pesat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Dalam konteks pembelajaran Iqra, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi adalah penggunaan aplikasi digital yang dapat diakses melalui perangkat smartphone atau tablet. Aplikasi digital seperti Smart Iqra, Qaida Nuraniyah, dan Iqra Digital dapat membantu siswa dalam mempelajari Iqra dengan lebih interaktif dan menyenangkan.

Kelebihan dari aplikasi digital adalah adanya fitur-fitur yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Misalnya, aplikasi Smart Iqra memiliki fitur suara yang memungkinkan siswa untuk mendengarkan cara pengucapan huruf dan kata dengan benar. Selain itu, aplikasi Qaida Nuraniyah memiliki fitur latihan yang memungkinkan siswa untuk berlatih membaca dan mengeja huruf-huruf Arab dengan lebih mudah dan efektif.

Media Pembelajaran Interaktif

Selain aplikasi digital, media pembelajaran interaktif juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Iqra. Media pembelajaran interaktif seperti video pembelajaran, animasi, dan permainan dapat membuat pembelajaran Iqra menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Beberapa contoh media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan adalah video pembelajaran Iqra yang dapat diakses melalui YouTube atau aplikasi streaming. Selain itu, terdapat juga permainan Iqra seperti Iqra Puzzle dan Iqra Memory yang dapat membantu pelajar dalam mempelajari huruf-huruf Arab.

Dalam penggunaan media pembelajaran interaktif, perlu diperhatikan bahwa media tersebut harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman pelajar. Selain itu, media pembelajaran interaktif juga harus digunakan secara bijak. Ia tidak sepatutnya menjadi pengganti dari pembelajaran secara bersemuka yang dilakukan oleh guru dengan pelajar.


Leave a Comment