Apa Itu Fardhu Kifayah Dengan Contoh

Fardhu kifayah adalah kewajipan bersama (secara kolektif), yang dipertanggungjawabkan ke atas sesebuah komuniti Islam secara keseluruhan. Jika sebahagian ahli komuniti melaksanakannya, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas seluruh komuniti. Namun, jika tiada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh komuniti akan menanggung dosa.

Contoh fardhu kifayah termasuklah pengurusan jenazah, menuntut ilmu agama, berdakwah, mempertahankan negara, dan pelbagai tanggungjawab sosial lain yang penting untuk kesejahteraan dan kemajuan ummah secara keseluruhan.

Contoh Fardhu Kifayah

Berikut adalah contoh-contoh fardu kifayah kepada umat Islam. Kita perlu sedar akan tanggungjawab dalam melaksanakan fardhu kifayah ini dalah mengikut kemampuan dan keupayaan masing-masing.

Pengurusan Jenazah

  Pengurusan jenazah merupakan salah satu contoh utama fardhu kifayah. Ia melibatkan proses memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, dan mengebumikan jenazah seorang Muslim yang telah meninggal dunia.

  Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, “Sesiapa yang menyaksikan jenazah sehingga ia disembahyangkan, maka baginya pahala satu qirat. Dan sesiapa yang menyaksikannya sehingga jenazah itu dikebumikan, maka baginya pahala dua qirat.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

  Proses memandikan jenazah melibatkan pembersihan badan si mati dengan air dan daun bidara (sidr) sebanyak tiga, lima, atau tujuh kali. Selepas itu, jenazah akan dibalut dengan kain kafan putih yang bersih. Bilangan lapisan kain kafan yang digunakan adalah berbeza mengikut jantina si mati – tiga lapis untuk lelaki dan lima lapis untuk perempuan.

  Setelah jenazah dikafankan, umat Islam akan berkumpul untuk menunaikan solat jenazah secara berjemaah. Solat ini terdiri daripada empat takbir tanpa rukuk dan sujud. Selepas solat, jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan mengikut tatacara Islam.

  Statistik menunjukkan bahawa kadar kematian global pada tahun 2020 adalah sekitar 7.7 per 1,000 penduduk (World Bank). Ini bermakna, dalam sesebuah komuniti Islam dengan 10,000 orang, kira-kira 77 kematian dijangka berlaku setiap tahun. Oleh itu, pengurusan jenazah secara efisien dan teratur adalah penting untuk memastikan setiap jenazah diuruskan dengan baik sebagai memenuhi tuntutan fardhu kifayah.

  Solat Jenazah

  Selain daripada pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafankan, dan mengebumikan, solat jenazah juga merupakan satu contoh fardhu kifayah yang penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesiapa yang menyembahyangkan jenazah, maka baginya pahala satu qirat.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

  Solat jenazah dilakukan secara berjemaah, di mana sekurang-kurangnya satu saf (barisan) jemaah diperlukan. Sekiranya bilangan jemaah yang hadir mencukupi untuk membentuk satu saf, maka gugurlah kewajipan solat jenazah ke atas seluruh komuniti. Walau bagaimanapun, jika tiada seorang pun yang menunaikan solat jenazah, maka seluruh komuniti akan menanggung dosa.

  Menuntut Ilmu Agama

   Menuntut ilmu agama juga merupakan satu contoh fardhu kifayah yang penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Menuntut ilmu itu adalah kewajipan ke atas setiap Muslim.” (Riwayat Ibn Majah) Walaupun hadis ini menunjukkan bahawa menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap individu Muslim, namun ia juga boleh dianggap sebagai fardhu kifayah dalam konteks masyarakat.

   Dalam sesebuah komuniti Islam, adalah penting untuk memastikan terdapat sekumpulan individu yang mendalami ilmu agama secara komprehensif. Ini termasuklah ilmu-ilmu seperti tafsir Al-Quran, hadis, fiqh, usuluddin, dan sebagainya. Kewujudan golongan ulama dan cendekiawan Islam yang mahir dalam bidang-bidang ini adalah crucial untuk membimbing masyarakat dan menyelesaikan isu-isu agama yang timbul.

   Statistik daripada Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) menunjukkan bahawa pada tahun 2020, terdapat kira-kira 1.9 billion Muslim di seluruh dunia, mewakili 24.9% daripada populasi global. Dengan jumlah umat Islam yang sebegini besar, keperluan untuk menghasilkan lebih ramai ulama dan cendekiawan Islam yang berkelayakan adalah amat kritikal.

   Institusi-institusi pengajian Islam memainkan peranan penting dalam melahirkan individu-individu yang pakar dalam ilmu agama. Antara institusi terulung di Malaysia termasuklah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

   Institusi-institusi ini menawarkan pelbagai program pengajian Islam di peringkat diploma, sarjana muda, sarjana, dan kedoktoran dalam bidang-bidang seperti Syariah, Usuluddin, Pendidikan Islam, dan sebagainya.

   Berdakwah dan Menyebarkan Islam

    Berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam juga merupakan satu contoh fardhu kifayah. Allah SWT berfirman dalam surah Ali ‘Imran, ayat 104, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung.”

    Dakwah boleh dilakukan dengan pelbagai cara, seperti melalui ceramah agama, penulisan buku dan artikel, serta penggunaan media sosial. Tujuan utama dakwah adalah untuk menyampaikan mesej Islam secara hikmah dan bijaksana, serta menarik minat orang bukan Islam untuk mengenali Islam dengan lebih dekat.

    Menurut Pew Research Center, Islam dijangka menjadi agama dengan pertumbuhan paling pesat di dunia. Dianggarkan bahawa bilangan penganut Islam akan meningkat daripada 1.9 billion pada tahun 2020 kepada 2.8 billion menjelang tahun 2050. Pertumbuhan ini mewakili peningkatan sebanyak 47% dalam tempoh 30 tahun. Oleh itu, usaha dakwah yang berterusan adalah penting untuk memastikan mesej Islam dapat disampaikan dengan betul dan berkesan.

    Antara organisasi dakwah yang aktif di Malaysia termasuklah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), dan Islamic Outreach ABIM. Organisasi-organisasi ini melaksanakan pelbagai program dakwah seperti ceramah, seminar, kelas pengajian, dan aktiviti kemasyarakatan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat umum.

    Mengerjakan Haji dan Umrah

     Mengerjakan ibadah haji dan umrah juga boleh dianggap sebagai contoh fardhu kifayah dalam konteks tertentu. Walaupun haji hanya diwajibkan ke atas individu Muslim yang berkemampuan dari segi fizikal dan kewangan, namun ia juga mempunyai dimensi fardhu kifayah dari perspektif masyarakat.

     Pelaksanaan ibadah haji secara teratur dan berkelompok memerlukan pengurusan dan koordinasi yang cekap daripada pihak berkuasa agama. Di Malaysia, Tabung Haji (TH) merupakan badan utama yang bertanggungjawab menguruskan urusan jemaah haji Malaysia. TH memainkan peranan penting dalam menguruskan pendaftaran, pengangkutan, penginapan, dan kebajikan jemaah haji sepanjang musim haji.

     Pada tahun 2019, seramai 31,600 jemaah haji Malaysia telah menunaikan ibadah haji di Makkah (Tabung Haji). Jumlah ini mewakili kira-kira 0.1% daripada populasi Muslim Malaysia yang berjumlah 32.37 juta orang pada tahun yang sama (Jabatan Perangkaan Malaysia). Walaupun peratusan ini kecil, namun impak spiritual dan sosial ibadah haji ke atas masyarakat Muslim Malaysia secara keseluruhan adalah signifikan.

     Selain ibadah haji, umrah juga merupakan satu ibadah yang sering dilakukan oleh umat Islam. Berbeza dengan haji, umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun kecuali pada musim haji. Ramai umat Islam di Malaysia mengambil peluang untuk mengerjakan umrah sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan keredhaanNya.

     Mempertahankan Negara

      Mempertahankan negara daripada ancaman musuh juga boleh dianggap sebagai satu contoh fardhu kifayah. Dalam konteks Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) merupakan institusi utama yang bertanggungjawab menjaga kedaulatan dan keselamatan negara.

      ATM terdiri daripada tiga cabang utama – Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Setiap cabang memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kestabilan negara terjamin.

      Menurut Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Malaysia 2020, jumlah kekuatan anggota ATM pada tahun tersebut adalah seramai 214,133 orang. Daripada jumlah ini, 136,475 adalah anggota tetap, manakala 77,658 adalah anggota simpanan. Jumlah ini mewakili kira-kira 0.7% daripada populasi Malaysia yang berjumlah 32.6 juta orang pada tahun 2020 (Jabatan Perangkaan Malaysia).

      Walaupun tidak semua rakyat Malaysia menyertai ATM, namun kewujudan ATM sebagai sebuah institusi pertahanan negara adalah manifestasi fardhu kifayah dalam konteks mempertahankan negara. Melalui perkhidmatan dan pengorbanan anggota-anggota ATM, seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati keamanan dan kestabilan dalam kehidupan seharian.

      Amar Makruf Nahi Mungkar

       Amar makruf nahi mungkar bermaksud menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia merupakan satu kewajipan yang dituntut dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali ‘Imran, ayat 104, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung.”

       Dalam konteks fardhu kifayah, sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang melaksanakan tanggungjawab amar makruf nahi mungkar dalam sesebuah komuniti, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas seluruh komuniti. Walau bagaimanapun, jika tiada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh komuniti akan menanggung dosa.

       Penyelidikan dan Inovasi dalam Bidang-Bidang Penting

        Penyelidikan dan inovasi dalam bidang-bidang penting seperti perubatan, sains, teknologi, dan pertanian juga boleh dianggap sebagai satu bentuk fardhu kifayah dalam konteks masyarakat Islam moden. Ini kerana kemajuan dalam bidang-bidang ini adalah penting untuk kesejahteraan dan pembangunan ummah secara keseluruhan.

        Sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang menceburi bidang-bidang ini dan menghasilkan penemuan atau inovasi yang bermanfaat, maka ia boleh dianggap sebagai memenuhi tuntutan fardhu kifayah. Walau bagaimanapun, jika tiada usaha yang mencukupi dalam bidang-bidang ini, maka ia boleh menjejaskan kemajuan dan daya saing ummah dalam jangka panjang.

        Pengurusan Zakat

         Pengurusan zakat juga boleh dianggap sebagai satu contoh fardhu kifayah dalam konteks institusi. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mencukupi syarat-syaratnya. Ia memainkan peranan penting dalam membasmi kemiskinan dan memperkukuh keadilan sosial dalam masyarakat Islam.

         Dalam konteks Malaysia, pengurusan zakat dikendalikan oleh institusi-institusi zakat negeri seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS), Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Wilayah Persekutuan, dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). Institusi-institusi ini bertanggungjawab dalam mengutip, menguruskan, dan mengagihkan dana zakat kepada asnaf-asnaf yang layak.

         Pada tahun 2020, jumlah kutipan zakat di Malaysia mencecah RM3.1 bilion, meningkat 3.3% berbanding tahun sebelumnya (Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji). Jumlah ini menunjukkan komitmen dan kesedaran umat Islam di Malaysia dalam menunaikan kewajipan zakat, sekaligus memenuhi tuntutan fardhu kifayah dalam aspek pengurusan zakat.

         Pendidikan dan Pengajaran

          Pendidikan dan pengajaran juga boleh dianggap sebagai satu bentuk fardhu kifayah, terutamanya dalam konteks pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya, penduduk langit dan bumi, termasuk semut di lubangnya dan ikan di lautan, pasti mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (Riwayat al-Tirmidhi)

          Dalam sesebuah masyarakat Islam, adalah penting untuk memastikan terdapat sistem pendidikan yang komprehensif dan berkesan untuk menyampaikan ilmu agama dan ilmu duniawi kepada generasi muda. Sekiranya terdapat sebilangan individu yang mengambil tanggungjawab ini dan menyediakan pendidikan yang berkualiti, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti.

          Penjagaan Anak Yatim dan Golongan Miskin

           Penjagaan anak yatim dan golongan miskin juga merupakan satu bentuk fardhu kifayah dalam konteks masyarakat Islam. Allah SWT berfirman dalam surah al-Ma’un, ayat 1-3, “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

           Sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga kebajikan anak yatim dan golongan miskin dalam sesebuah komuniti, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti. Walau bagaimanapun, jika tiada usaha yang mencukupi dalam aspek ini, maka ia boleh menjejaskan keharmonian dan keadilan sosial dalam masyarakat.

           Penyelenggaraan Masjid dan Tempat Ibadat

            Penyelenggaraan masjid dan tempat ibadat juga boleh dianggap sebagai satu bentuk fardhu kifayah dalam konteks masyarakat Islam. Masjid bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, kebajikan, dan aktiviti kemasyarakatan.

            Sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang mengambil tanggungjawab untuk menyelenggara dan menguruskan masjid dengan baik dalam sesebuah komuniti, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti. Ini termasuklah aspek-aspek seperti kebersihan, keselamatan, pengurusan aktiviti, dan penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

            Perkhidmatan Kesihatan dan Perubatan

             Penyediaan perkhidmatan kesihatan dan perubatan yang mencukupi juga boleh dianggap sebagai satu bentuk fardhu kifayah dalam konteks masyarakat Islam. Ini kerana menjaga kesihatan dan nyawa adalah satu kewajipan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ma’idah, ayat 32, “…sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

             Sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang berkhidmat dalam sektor kesihatan dan perubatan, serta menyediakan perkhidmatan yang mencukupi dan berkualiti untuk masyarakat, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti. Ini termasuklah aspek-aspek seperti penyediaan hospital, klinik, ubat-ubatan, dan tenaga kerja perubatan yang mencukupi.

             Dalam konteks perubatan sebagai fardhu kifayah, ia bermaksud bahawa sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang berkhidmat dalam bidang perubatan dan menyediakan perkhidmatan yang diperlukan, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti. Ini termasuklah aspek-aspek seperti:

             • Penyediaan perkhidmatan perubatan yang mencukupi dan berkualiti, termasuk rawatan, pembedahan, dan penjagaan kesihatan pencegahan.
             • Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang perubatan untuk menghasilkan kaedah rawatan dan ubat-ubatan baharu yang lebih berkesan dan selamat.
             • Penubuhan hospital, klinik, dan pusat kesihatan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk penyediaan rawatan yang beretika dan menjaga aurat pesakit.
             • Latihan dan pendidikan untuk melahirkan lebih ramai profesional perubatan Muslim, seperti doktor, jururawat, dan ahli farmasi.

             Dengan adanya usaha yang mencukupi dalam bidang perubatan ini, umat Islam dapat memastikan bahawa keperluan kesihatan mereka dipenuhi dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam, serta mengurangkan kebergantungan kepada perkhidmatan perubatan yang mungkin tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah.

             Pakaian

              Dalam konteks pakaian sebagai fardhu kifayah, ia bermaksud bahawa sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang terlibat dalam industri pakaian dan menyediakan pilihan pakaian yang patuh syariah, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti. Ini termasuklah aspek-aspek seperti:

              • Pengeluaran kain dan bahan yang halal dan berkualiti untuk dijadikan pakaian.
              • Rekaan dan pembuatan pakaian yang menutup aurat, terutamanya untuk wanita Muslim, seperti hijab, abaya, dan pakaian longgar yang tidak menjolok mata.
              • Penyediaan pilihan pakaian yang sesuai untuk lelaki Muslim, seperti jubah, kopiah, dan pakaian yang tidak menyerupai pakaian wanita.
              • Penyelidikan dan inovasi dalam teknologi tekstil untuk menghasilkan bahan pakaian yang lebih selesa, tahan lasak, dan mesra alam.

              Dengan adanya usaha yang mencukupi dalam bidang pakaian ini, umat Islam dapat memenuhi tuntutan syariah dalam berpakaian, serta mengelakkan kebergantungan kepada produk pakaian yang tidak patuh syariah atau yang dihasilkan oleh bukan Muslim.

              Pertanian dan Penternakan

               Dalam konteks pertanian dan penternakan sebagai fardhu kifayah, ia bermaksud bahawa sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang terlibat dalam sektor ini dan menghasilkan makanan yang mencukupi dan halal, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti. Ini termasuklah aspek-aspek seperti:

               • Penanaman tanaman makanan seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan dengan menggunakan kaedah pertanian yang lestari dan efisien.
               • Penternakan haiwan seperti lembu, kambing, ayam, dan ikan dengan mematuhi prinsip-prinsip kebajikan haiwan dan pemprosesan yang halal.
               • Penyelidikan dan inovasi dalam teknologi pertanian dan penternakan untuk meningkatkan hasil, kualiti, dan kecekapan pengeluaran makanan.
               • Penubuhan sistem pengagihan dan rantaian bekalan makanan yang adil dan saksama untuk memastikan akses kepada makanan yang mencukupi dan berkualiti untuk semua lapisan masyarakat.

               Dengan adanya usaha yang mencukupi dalam bidang pertanian dan penternakan ini, umat Islam dapat memastikan bekalan makanan yang halal dan mencukupi, serta mengurangkan kebergantungan kepada import makanan dari sumber yang mungkin tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah.

               Kejuruteraan

                Dalam konteks kejuruteraan sebagai fardhu kifayah, ia bermaksud bahawa sekiranya terdapat sebilangan umat Islam yang berkhidmat dalam bidang kejuruteraan dan menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan masyarakat, maka gugurlah kewajipan fardhu kifayah ke atas seluruh komuniti. Ini termasuklah aspek-aspek seperti:

                • Pembinaan infrastruktur seperti jalan raya, jambatan, empangan, dan sistem bekalan air dan tenaga yang efisien dan lestari.
                • Rekaan dan pembangunan bangunan yang selamat, selesa, dan mesra alam, termasuk masjid, sekolah, hospital, dan perumahan.
                • Penyelidikan dan inovasi dalam teknologi kejuruteraan untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih cekap, kos efektif, dan mesra pengguna.
                • Penubuhan firma dan syarikat kejuruteraan yang dikendalikan oleh umat Islam, yang dapat menyediakan perkhidmatan dan kepakaran dalam pelbagai bidang kejuruteraan.

                Dengan adanya usaha yang mencukupi dalam bidang kejuruteraan ini, umat Islam dapat memastikan pembangunan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dengan keperluan dan nilai-nilai Islam, serta menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

                Kepentingan Fardu Kifayah

                Berikut adalah beberapa kepentingan fardhu kifayah dalam konteks masyarakat Islam:

                Memenuhi Keperluan Asas Masyarakat

                Fardhu kifayah memastikan bahawa keperluan asas masyarakat seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perkhidmatan kesihatan dapat dipenuhi dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam. Ia memastikan bahawa sumber daya dan kepakaran yang diperlukan untuk memenuhi keperluan ini tersedia dalam masyarakat.

                Memperkukuh Kesejahteraan Ummah

                Dengan melaksanakan fardhu kifayah dalam pelbagai bidang, umat Islam dapat memperkukuh kesejahteraan ummah secara holistik. Ia merangkumi aspek rohani, fizikal, intelektual, dan sosial, yang memastikan pembangunan dan kemajuan masyarakat Islam secara seimbang dan lestari.

                Menggalakkan Kerjasama dan Tanggungjawab Kolektif

                Fardhu kifayah menggalakkan semangat kerjasama dan tanggungjawab kolektif dalam kalangan umat Islam. Ia memupuk sikap saling membantu dan bertanggungjawab antara satu sama lain dalam memastikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

                Memperkasa Umat Islam dalam Pelbagai Bidang

                Dengan melaksanakan fardhu kifayah, umat Islam digalakkan untuk menceburkan diri dalam pelbagai bidang profesional dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Ia membolehkan umat Islam memperoleh ilmu, kemahiran, dan kepakaran yang diperlukan untuk berdaya saing dan maju dalam dunia moden.

                Menjaga Identiti dan Nilai-Nilai Islam

                Fardhu kifayah membantu dalam menjaga identiti dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Dengan memastikan bahawa keperluan dan aktiviti masyarakat dipenuhi mengikut prinsip-prinsip syariah, ia memelihara kesucian dan integriti cara hidup Islam dalam menghadapi cabaran-cabaran dunia moden.

                Mengurangkan Kebergantungan kepada Pihak Luar

                Dengan memiliki kemampuan untuk memenuhi keperluan sendiri melalui pelaksanaan fardhu kifayah, umat Islam dapat mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar, terutamanya dalam aspek-aspek yang melibatkan hal ehwal agama dan cara hidup. Ini membolehkan umat Islam memelihara autonomi dan kedaulatan mereka dalam menentukan hala tuju masyarakat.

                Menyumbang kepada Pembangunan Negara dan Dunia

                Pelaksanaan fardhu kifayah juga membolehkan umat Islam menyumbang kepada pembangunan negara dan dunia secara positif. Dengan menyediakan perkhidmatan, produk, dan inovasi yang berkualiti dan bermanfaat, umat Islam dapat memainkan peranan penting dalam memajukan tamadun manusia dan mewujudkan kebaikan untuk semua.

                Perbezaan Fardhu Kifayah dan Fardhu Ain

                Fardhu kifayah dan fardhu ain adalah dua konsep penting dalam Islam yang merujuk kepada kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Berikut adalah perbezaan utama antara kedua-dua konsep ini:

                Skop Kewajipan

                 • Fardhu Ain: Fardhu ain adalah kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu Muslim yang mukallaf (dewasa dan berakal). Contohnya termasuk solat lima waktu, puasa Ramadan, zakat (bagi yang cukup nisab), dan haji (bagi yang berkemampuan).
                 • Fardhu Kifayah: Fardhu kifayah adalah kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya sebahagian daripada masyarakat Islam. Jika sebahagian daripada masyarakat melaksanakannya, maka gugurlah kewajipan tersebut daripada seluruh masyarakat. Contohnya termasuk pengurusan jenazah, menuntut ilmu, dan mempertahankan negara.

                 Tanggungjawab Pelaksanaan

                  • Fardhu Ain: Tanggungjawab melaksanakan fardhu ain terletak pada setiap individu Muslim. Setiap orang bertanggungjawab atas pelaksanaan kewajipan ini dan akan disoal secara individu di akhirat kelak.
                  • Fardhu Kifayah: Tanggungjawab melaksanakan fardhu kifayah terletak pada masyarakat Islam secara kolektif. Jika sebahagian daripada masyarakat melaksanakannya, maka seluruh masyarakat tidak akan diminta pertanggungjawaban. Namun, jika tiada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa.

                  Kesan Pengabaian

                   • Fardhu Ain: Jika seseorang individu mengabaikan fardhu ain, maka dia akan berdosa dan perlu bertaubat serta memohon keampunan Allah SWT. Pengabaian fardhu ain boleh membawa kepada hukuman di dunia dan di akhirat.
                   • Fardhu Kifayah: Jika tiada seorang pun dalam masyarakat yang melaksanakan fardhu kifayah, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Walau bagaimanapun, jika sebahagian daripada masyarakat melaksanakannya, maka tidak ada dosa ke atas individu yang tidak melaksanakannya.

                   Keutamaan

                    • Fardhu Ain: Fardhu ain dianggap sebagai kewajipan yang lebih utama dan asasi dalam Islam. Ia adalah tuntutan minimum yang perlu dipenuhi oleh setiap Muslim untuk menjamin keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT.
                    • Fardhu Kifayah: Fardhu kifayah dianggap sebagai kewajipan yang penting untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan. Ia melengkapkan fardhu ain dalam memastikan kelestarian dan kemakmuran ummah.

                    Fardhu ain dan fardhu kifayah adalah dua kategori kewajipan yang saling melengkapi dalam Islam. Fardhu ain memastikan keimanan dan ketakwaan individu Muslim, manakala fardhu kifayah memastikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Islam secara kolektif. Kedua-dua konsep ini perlu difahami dan dilaksanakan secara seimbang untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.

                    Dalam konteks Malaysia yang mempunyai populasi Muslim yang besar, pelaksanaan fardhu kifayah secara teratur dan sistematik adalah penting untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran negara. Institusi-institusi seperti JAKIM, Tabung Haji, dan ATM memainkan peranan penting dalam menyelaras dan melaksanakan tugas-tugas fardhu kifayah dalam bidang-bidang tertentu.

                    Dengan semangat kerjasama dan perpaduan, kita dapat memastikan bahawa kewajipan-kewajipan fardhu kifayah dapat dilaksanakan dengan jayanya, sekaligus memperkukuh ukhuwah Islamiah dalam kalangan umat Islam di Malaysia.


                    Leave a Comment